Záleží nám na českém zemědělství

Zemědělská prvovýroba je základnou činností skupiny AGROMĚŘÍN. Zemědělství vnímáme jako úzce provázanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Tento přístup dává záruky udržitelnosti dobrého environmentálního stavu půdy a zabraňuje erozi půdy. Široké geografické rozložení výroby umožňuje využít rozdílné klimatické a půdní podmínky k diverzifikaci výroby a omezení rizik spojených s vlivem počasí. Celá řada produkovaných zemědělských komodit je určena v tzv. uzavřeném kruhu ke zpracování na potravinářské výrobky. Část toho, co doma vyrobíme, poskytneme přímo zákazníkům na stůl, a to s garantovaným původem a v požadované kvalitě.

Skupina AGROMĚŘÍN patří mezi zemědělce, kteří dbají na udržování půdní úrodnosti, ctí principy správné zemědělské praxe a zásad welfare při chovu dobytka. Naši činnost stavíme na specializaci produkce – výrobu řídí odborníci, moderní stroje a technologie obsluhují zkušení a zaškolení pracovníci. V rozhodovacích procesech prosazujeme inovativní přístup s využitím poznatků vědy a výzkumu.

Zmíněných 20 tis. ha zemědělské půdy tvoří 13,6 tis. ha orné půdy, která je obhospodařována intenzivním způsobem s důrazným ohledem na trvalou využitelnost. Necelý 1 tis. ha orné půdy obhospodařujeme v ekologickém režimu. Zbytek půdy tvoří 5,5 tis. ha trvalých travních porostů, 170 ha sadů a 120 ha vinic. V režimu konvenčního a ekologického zemědělství chováme 5,5 tis. dojnic převážně holštýnského skotu s denní produkci 120 tis. litrů syrového kravského mléka a 900 krav masného plemene Charolais. Výkrm býků v rámci intenzivního chovu představuje produkci 1,4 tis. kusů. Přispíváme k udržení chovu prasat v České republice. Základní stádo tvoří přes 5,5 tis. prasnic, ve výkrmu chováme téměř 30 tis. prasat.

 

pict5.png

1 AGRO – Měřín, a.s.

2 AGROFARM, a.s.

3 Frýdlantská zemědělská a.s.

4 LANDŠTEJN s.r.o.

5 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.

6 POMONA Těšetice a.s.

7 I. Podzvičinská a.s.

8 Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.

9 Zemědělské družstvo Nechanice

10 Zemědělské družstvo Světnov

pict1.png 587 osob
pict2.png 44 000 t obilovin – z toho 8 000 t zrnové kukuřice
6 600 t řepky
14 400 t brambor
6 000 t cukrové řepy
3 200 t ovoce
590 t hroznů
44 mil. litrů syrového kravského mléka
pict3.png 1 575 000 tis. Kč